บ้านไม่เกินล้าน ค่าโอน 0.01%

ครม.มีมติลดค่าธรรมเนียมโอนอสังหาฯ ไม่เกิน 1 ล้าน เหลือ 0.01 % มติ ครม.ไฟเขียวลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาฯ ราคาไม่เกิน 1 ล้าน
เหลือร้อยละ 0.01 บังคับใช้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 63 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมกรณีอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
สำหรับสาระสำคัญของร่างประกาศ คือ กำหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์
เนื่องจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวร้อยละ 0.01 (จากเดิมร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.01)
สำหรับกรณีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคารที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว
โดยราคาซื้อขายไม่เกิน 1 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ขณะเดียวกัน กำหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนห้องชุดและค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุดอันเนื่องมาจากการจดทะเบียนการโอนห้องชุดดังกล่าว
ร้อยละ 0.01 (จากเดิมร้อยละ 1 ของมูลค่าที่จำนอง เหลือร้อยละ 0.01) สำหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์และการจำนองห้องชุดในอาคารชุด โดยราคาซื้อขาย ไม่เกิน 1 ล้านบาท
และวงเงินจำนองไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ จะต้องเป็นการจดทะเบียนซื้ออสังหาริมทรัพย์
ประเภทที่อยู่อาศัย และการจำนองเพื่อประกันหนี้กู้ยืมเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย แต่หากราคาซื้อขายเกินกว่า 1 ล้านบาท
จะไม่ได้รับสิทธิ์การลดค่าธรรมเนียมฯ และถ้าเป็นการขายและจำนองที่ดินเปล่าจะไม่ได้รับการลดค่าธรรมเนียมเช่นกัน คาดจะใช้วงเงินงบประมาณโครงการ
รวม 1,700 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง 2.87 ล้านครัวเรือน ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
คณะรัฐมนตรีคาดหวังว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์
ให้สามารถตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยได้เร็วขึ้น และสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ยังไม่สามารถเข้าถึงกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองราคาที่ไม่สูงง่ายขึ้น โดยจะมีครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถเข้าถึงกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ประมาณ 58,340 ครัวเรือน ประมาณ 175,020 ราย
Credit: Anirut.j, smartsme.co.th

LHM Property Group

 ☎Tel: 063-2737772

💻Facebook: LHMPropertyGroup

📥Inbox: http://m.me/LHMPropertyGroup/

🌐Website: http://www.lhm.co.th/