ไขข้อข้องใจเรื่องการ “จำนองบ้านและที่ดิน”

การจำนอง คือ การที่บุคคลหนึ่ง เรียกว่า “ผู้จำนอง” เอาอสังหาริมทรัพย์ของตนเช่นที่ดิน หรือ
ทรัพย์สินที่กฏหมายอนุญาตให้จำนองไปจดทะเบียนไว้กับอีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่า “ผู้รับจำนอง”
เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ทั้งนี้โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบ ที่ดิน หรือ ทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำนอง ปัจจุบันมีผู้รับจำนองค่อนข้างมาก
ทั้งจากธนาคารและนิติบุคคลข้อดีของการนำทรัพย์สินไปจำนองที่ธนาคารก็คือมักจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่า จำนองกับนิติบุคคล
แต่อาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการมากกว่าเล็กน้อย อัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารมักแตกต่างกันออกไป
ปัจจัยขึ้นอยู่กับ ประเภทของทรัพย์สิน มูลค่า ราคาประเมิน และจำนวนเงินที่ผู้จำนองต้องการกู้ยืม ขั้นตอนในการขอสินเชื่อหรือการทำธุรกรรมจำนอง

 
เปรียบเทียบดอกเบี้ย จากสถาบันการเงินทุกแห่ง ว่าที่ไหนท่านสามารถได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจำนอง หรืออีกนัยหนึ่งคือ
สถาบันการเงินที่ใดสามารถให้วงเงินได้เพียงพอต่อความต้องการของท่าน
และดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่ท่านพอใจ หรือสามารถไปต่อได้ ยื่นเอกสารให้ทางธนาคารพิจารณา โดยการเตรียมเอกสารดังนี้
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารแสดงรายได้ (สลิปเงินเดือน, กรณีเจ้าของกิจการใช้ทะเบียนการค้า)
รายการเดินบัญชีย้อนหลัง
หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน)
*สถาบันการเงินบางแห่งอาจต้องการเอกสารสำหรับการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
3. ประเมินราคาหลักประกัน หลังจากธนาคารอนุมัติเบื้องต้น ก็จะส่งทีมประเมินราคาไปประเมินราคาหลักทรัพย์ของท่านว่ามีมูลค่าเท่าไร
4. ธนาคารอนุมัติพร้อมแจ้งวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย สำหรับขั้นตอนนี้ ท่านจะได้ทราบว่าวงเงินที่ท่านต้องการ
ทางธนาคารสามารถให้ท่านได้เท่าไร อัตราดอกเบี้ย รวมถึงระยะเวลาในการผ่อนชำระ
5. เซ็นสัญญากับธนาคารและสัญญาจำนอง กรณีทุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านต้องการ ทางธนาคารจะทำการนัดวันทำสัญญาและจดจำนองที่กรมที่ดิน ข้อควรรู้
 
นอกจากการพิจารณาหลักทรัพย์แล้ว ธนาคารยังพิจารณาผู้ยื่นขอสินเชื่อด้วย ว่าสามารถผ่อนชำระต่อหนี้สินได้หรือไม่ ทรัพย์สินที่นำเข้าจำนอง
มีผลต่อวงเงินในการพิจารณาสินเชื่อ เช่น กรณีที่ดินเปล่ารกร้าง ธนาคารมักให้วงเงินเพียง 50% ของราคาประเมิน แต่กรณีเป็นที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง
อาจได้มากกว่าแล้วแต่เกณฑ์ของธนาคารนั้นๆ ค่าใช้จ่าย ณ กรมที่ดิน จะคิดค่าดำเนินการจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ยืม กรณีไถ่ถอน กรมที่ดินคิดค่าธรรมเนียมโฉนดละ 75 บาท
การทำธุรกรรมนี้กับสถาบันการเงินอาจใช้เวลามากถึง 30 วัน
จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการยื่นขอจำนองไม่ได้ยุ่งยากอะไร แต่สิ่งที่ยุ่งยากคือการหาสถาบันการเงินที่ให้วงเงินสูงเท่าที่ท่านต้องการ และดอกเบี้ยที่ท่านพอใจ

LHM Property Group

 ☎Tel: 063-2737772

💻Facebook: LHMPropertyGroup

📥Inbox: http://m.me/LHMPropertyGroup/

🌐Website: http://www.lhm.co.th/

เคดิต :https://homeloan.klungbaan.com/