แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป ได้จัดอบรม หัวหน้างาน ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยมีหัวข้ออบรมในเรื่อง เทคนิคการบริหารงานของหัวหน้างาน,

การนำเสนอ report การทำงาน เป็นต้น เพื่อที่หัวหน้างานทุกท่านจะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการบริหารทีมงาน โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

จากหัวหน้างานทุกท่าน โดยจะมีการอบรมในครั้งต่อไปในเดือน มิถุนายน ที่จะถึงนี้

#แอลเอชเอ็มพร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ป #lhmpropertygroup #พฤกษากาญจน์ #ลาวัลเล่ #บ้านชีวา

#ซื้อบ้านกาญจนบุรี #ซื้อบ้านหัวหิน #ซื้อบ้านราชบุรี #โครงการบ้านกาญจนบุรี #โครงการบ้านหัวหิน #โครงการบ้านราชบุรี