เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 พนักงานสายงานบริการของ แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป

ได้เข้าอบรมหลักสูตรการแต่งหน้าเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีขึ้น ซึ่ง อาจารย์ ณัฐฐาวดี วินศิริ ผู้อำนวยการ PN and talent school ได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้การอบรมหลักสูตรดังกล่าว

เพื่อภาพลักษณ์ของพนักงานที่ดีขึ้นพร้อมสำหรับการบริการลูกค้า ตามมาตรฐานการบริการของ แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป

#แอลเอชเอ็มพร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ป #lhmpropertygroup #ปัจจัยการพิจารณาเลือกซื้อบ้าน #พฤกษากาญจน์ #ลาวัลเล่ #บ้านชีวา

#ซื้อบ้านกาญจนบุรี #ซื้อบ้านหัวหิน #ซื้อบ้านราชบุรี #โครงการบ้านกาญจนบุรี #โครงการบ้านหัวหิน #โครงการบ้านราชบุรี #โครงการบ้านหัวหิน