เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561  เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรม และสืบสานประเพณีไทย เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที

และขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไป