พนักงานของ แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ปได้จัดให้มีการอบรม หลักสูตรเทคนิคการขายแบบมืออาชีพ เมื่อวันที 28-03-2561 และวันที่ 29-03-2561 ขึ้นที่สำนักงานใหญ่ แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ปและที่สำนักงานขายโครงการหมู่บ้านพฤกษากาญจน์ 11 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพนักงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ
#แอลเอชเอ็มพร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ป #อบรมพนักงานขาย