พนักงานของ แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป พร้อมด้วยพนักงานของบริษัทฯในเครือโล้วเฮงหมง ได้จัดให้มีการอบรม จป. หัวหน้างานขึ้นเมื่อวันที 28-02-2561 และวันที่1-03-2561 ขึ้นที่สำนักงานใหญ่ แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ปและที่สำนักงานขายโครงการหมู่บ้านพฤกษากาญจน์ 11 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และสิทธิของพนักงานในสถานที่ทำงานโดยได้รับการอบรมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนอกจากพนักงานจะได้นำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในงานได้แล้ว
ยังสามารถนำความรู้ที่ได้มานั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
#แอลเอชเอ็มพร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ป #อบรมจปหัวหน้างาน