บริษัท แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป ได้จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟ เหตุการณ์เพลิงไหม้ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว
LHM PROPERTY GROUPS ได้จัดกิจกรรมอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี เพื่อให้มีความรู้
และทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวันได้
ได้รู้จักป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องถูกวิธี