LHM Property Group

🏠💦โครงการบ้านชีวา ร่วมสนับสนุนจุดบริการประชาชน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567

ตั้งแต่วันที่ 11-20 เมษายน 2567

ณ บริเวณอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลเขางู

โดยมีเจ้าหน้าที่ อปพร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สายตรวจตำบล และเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ทุกวันตั้งแต่ 08.00 น. – เวลา 24.00 น.

LHM สนับสนุนเมาไม่ขับ

กิจกรรมเพื่อประชาชน

 • บริการน้ำดื่มเย็นๆ ช่วยคลายร้อนให้กับผู้ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์
 • สนับสนุนอาหารว่าง ของกินเล่น อิ่มอร่อยคลายหิว
 • ร่วมรณรงค์เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย สนุกสนาน โดยไม่ประมาท
 • อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตอบคำถาม แนะนำเส้นทาง

ทีมงานบ้านชีวา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อปพร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สายตรวจตำบล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 24.00 น.

บ้านชีวา มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ร่วมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกคนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

#บ้านชีวา #สงกรานต์ #เทศกาลสงกรานต์ #อาสาสมัคร #ชุมชน #เขางู #Ratchaburi

เนื้อหาเพิ่มเติม

 • บ้านชีวา ร่วมสืบสานประเพณีไทย สนับสนุนการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย
 • ร่วมรณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและขณะขับขี่
 • อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงเทศกาล
 • ร่วมดูแลความปลอดภัยของประชาชนและทรัพย์สิน
 • บ้านชีวา มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ยั่งยืน มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

 • ประชาชนได้รับบริการที่ดี ปลอดภัย และมีความสุข
 • นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ดี ประทับใจกับการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเขางู
 • เกิดความร่วมมือและความสามัคคีในชุมชน
 • บ้านชีวาได้รับการยอมรับจากชุมชนในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บ้านชีวา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกคนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วยส่งเสริมให้เทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดต่อไปได้อย่างยั่งยืน