ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

     ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.lhm.co.th (“เว็บไซต์”) ของ บริษัท แอล เอช เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป (“บริษัท”) ซึ่งเว็บไซต์นี้ถูกจัดทำขึ้นและดำเนินการโดยบริษัท เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการที่พักอาศัยทั้งคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และโครงการอื่นๆรวมถึงบริการต่างๆ ข่าวสารและโปรโมชั่นสินค้า(“ผลิตภัณฑ์และการบริการ”) ที่ปรากฎในเว็ปไซต์ของบริษัท โดยเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติการณ์การใช้บริการของผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อท่านในฐานะลูกค้าคนสำคัญของบริษัทหรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของบริษัท ต่อไปในประกาศข้อตกลงเงื่อนไขนี้ บริษัทขอเรียกผู้เข้าใช้บริการในเว็ปไซต์ว่า “ท่าน”

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

     ก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้งานเว็บไซต์หรือนำเข้าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการหรือการทำนิติกรรมสัญญาใดๆกับบริษัท ท่านจะต้องให้ความสำคัญในการอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขและรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) คลิกอ่านที่นี่ ของเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด ดังนั้น หากท่าน ไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยทันที แต่ทั้งนี้หากท่านใช้งานเว็บไซต์ต่อไป ให้ถือว่าท่านได้ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทแล้วทุกประการ และให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หมายความรวมถึงเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นและอาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ของบริษัทในกลุ่มเครือของบริษัท
     ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่จำกัดเฉพาะเว็ปไซต์ โดยที่ให้หมายความรวมถึง “บริการอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า เว็บไซต์ www.lhm.co.th, LINE Official, รวมถึงบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่นประเภทอื่นใด แพลตฟอร์ม ที่บริษัทจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้าหากท่านไม่ยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถออกจากการใช้งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลที่ท่านลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของท่าน จะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขมีขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างท่านกับบริษัท ตลอดจนขั้นตอนสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ และการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและ ตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของบริษัท
     ข้อมูล อาทิเช่น รายละเอียดสำเนาบัตรบัตรประชาชน(ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวศาสนา ที่ติดมากับสำเนาบัตรของท่าน บริษัทไม่มีวัตถุประสงค์และไม่มีเจตนาจะจัดเก็บรวบรวมใช้ ดังนั้น หากท่านไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลอ่อนไหวนี้ ขอให้ท่านทำการปกปิดข้อมูลนี้),ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน,เบอร์โทรศัพท์ ,ข้อมูลบัตรเครดิต เป็นต้น) โดยจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นมาดำเนินการลงทะเบียนแทนและตกลงจะไม่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบดังกล่าวนี้
 การตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องในข้อมูลของท่านหรือข้อมูลอื่นๆถือเป็นหน้าที่ของท่านเองทั้งสิ้น ความผิดพลาดใดๆ ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท
     ในกรณีบริษัทตรวจสอบพบภายหลังหรือได้รับการร้องเรียนว่าข้อมูลที่นำมาลงทะเบียนเป็นของบุคคลอื่น ท่านตกลงจะรับผิดชอบตามกฎหมายและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทให้ได้ข้อยุติจนเสร็จการ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ดำเนินคดีตามกฎหมาย หากปรากฎว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับบริษัท
     1.ภาพถ่าย รูปภาพจำลอง ข้อความจากโฆษณาประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์อาจคลาดเคลื่อนจากการก่อสร้างจริง เนื่องจากเป็นภาพจำลองตกแต่งเพื่อความสวยงามหรือเป็นตัวอย่างการตกแต่งประกอบโฆษณาเท่านั้น เช่น สีอาคาร การตกแต่งที่อยู่อาศัย พื้นที่ส่วนกลาง เป็นต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการและตามความเหมาะสม
     2.บริษัท ไม่ให้คำรับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่าง ๆ ในบริการอิเล็กทรอนิกส์นี้ ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง เมื่อพบข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีข้อโต้แย้ง หากท่านไม่แจ้งให้กับบริษัททราบ ให้ถือว่าท่านตกลงยอมรับว่าข้อมูลที่แจ้งเป็นจริงและถูกต้องแล้ว โดยบริษัทจะไม่รับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากความไม่ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
     3.ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการระบบโดยไม่จำเป็นต้อง แจ้งล่วงหน้า
     4.เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมไปถึงความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปัญหาด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้บุกรุก (Hacker) อัคคีภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท อีกทั้งการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอื่นโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ถือเป็นความเสี่ยงของท่าน ซึ่งความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่อใด ๆ นั้นไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับรองจากบริษัทแต่อย่างใด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากบริการอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท
     บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ (Logo) เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมไปถึงสิ่งประกอบใด ๆ ที่อยู่บนระบบของบริษัท อาทิ บทความ รูปภาพ ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว สื่อโฆษณา และงานออกแบบต่าง ๆ ซึ่งถือว่าได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย โดยห้าม มิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อการพาณิชย์หรือสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
     ข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลไทย
     เว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นครั้งคราว ฉะนั้น ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่านควรเข้ามาศึกษารายละเอียด การใช้บริการเป็นประจำ เพื่อช่วยให้ท่านอัปเดตข้อมูลข่าวสาร ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่เสมอ